Thơ cho con: Con sinh tháng Mười ngày Ba…

Con sinh tháng Mười, ngày Ba,
Thực ra “bố gặp mẹ” … là đầu Xuân!
Con lớn lên, con khôn dần,
Là cũng đến lúc bố gần …tuổi cao!
Mai sau con có thế nào,
Thì bố cũng vẫn tự hào… có con!

Con sinh tháng Mười, ngày Ba…