Khoa học: Thang Kinsey về hành vi tính dục của con người

Thang Kinsey về hành vi tình dục ở con người

Tiến sĩ khoa học Alfred Kinsey, Wardell Porneroy và Clyde Martin đã xây dựng thang đánh giá hành vi tình dục đồng giới – khác giới (gọi tắt là thang Kinsey) được xuất bản năm 1948 trong tài liệu “Hành vi tình dục ở con người”. Thang Kinsey đánh tan quan niệm cho rằng con người chỉ được chia thành “đồng giới” và “dị giới”.

Trong quá trình xây dựng thang Kinsey, nhóm của ông đã phỏng vấn hàng nghìn người về lịch sử trải nghiệm tình dục của họ. Nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi, suy nghĩ,  cảm xúc tình dục về người cùng giới hay khác giới không ổn định suốt đời. Thay vì chia loài người thành 3 nhóm, đồng giới, dị giới và lưỡng giới, nhóm của Kinsey đề xuất thang đánh giá gồm 6 bậc, từ 0 đến 6 và nhóm X.

MÔ TẢ:

– Số 0: Là những người chỉ có quan hệ khác giới (chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hay thực hành tình dục với người đồng giới).

– Số 1: Là những người chủ yếu là có quan hệ tình dục với người khác giới, nhưng cũng đã từng có quan hệ tình dục với người cùng giới trong một vài trường hợp ngẫu nhiên, do hoàn cảnh đưa đẩy.

– Số 2: Là những người chủ yếu là có quan hệ tình dục với người khác giới, nhưng cũng đã từng có quan hệ tình dục với người cùng giới trong một số trường hợp do hoàn cảnh hay chủ động.

– Số 3: Có thể gọi là “lưỡng giới”, vì việc quan hệ với người cùng giới hay khác giới đều ngang nhau.

– Số 4: Là những người chủ yếu quan hệ với người cùng giới, nhưng vẫn có thể quan hệ với người khác giới.

– Số 5: Là người “đồng giới”, nhưng trong những hoàn cảnh bắt buộc, vẫn có thể quan hệ với người khác giới.

– Số 6: Hoàn toàn là người đồng giới.

– Số X: Là những người chẳng có nhu cầu về giới tính – tình dục.

Dr Alfred Kinsey